โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ ภก.ชัยรัตน์ ถิโรภาส ผู้อำนวยการงานบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ ภก.ชัยรัตน์ ถิโรภาส ผู้อำนวยการงานบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการให้บริการและการรักษาให้ดียิ่งขึ้นร่วมกัน โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร A