ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 039-605666 ต่อ 3103


ตำแหน่ง : พนักงานรับส่งผู้ป่วย

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะได้ ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้บริการ ดูแลอุปกรณ์สำหรับการย้ายผู้ป่วยให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : 6 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : 26 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : เภสัชกร

  อัตรา : 3
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมเกี่ยวกับการผสมยา ปรุงยา จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุ บันทึกปฏิกิริยาระหว่างการให้ยา บันทึกรายงานเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ร่วมจัดทำระบบแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยรายใหม่ ,ระบบผู้ป่วยรายเก่า ,ระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน , ระบบควบคุมการยืม-คืนแฟ้มประวัติผู้ป่วย ,ระบบล้มแฟ้มเวชระเบียน และระบบการบริการเอกสารทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในแผนกเวชระเบียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานลงทะเบียน

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ให้ข้อมูลประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ และให้บริการรับจองห้องพักผู้ป่วยใน ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการ การให้บริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ชี้แจ้งสิทธิประโยชน์ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกประกันสุขภาพกับบริษัทคู่สัญญาหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นคู่สัญญา ผู้ใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน การจัดเตรียมรวบรวมตรวจสอบจัดส่งหลักฐานเอกสารทางการแพทย์เพื่อการตั้งเบิก

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวช.-ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำ ควบคุม กำกับและตรวจสอบการทำงานเครื่องจักร/ระบบบำบัดมลพิษน้ำให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรระบบบำบัดมลพิษน้ำตลอดระยะเวลาที่มีการเดินระบบ ตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานและข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดมลพิษน้ำของโรงพยาบาล เช่น ปริมาณน้ำเสีย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลการทดสอบน้ำเบื้องต้น ได้แก่ pH TDS DO SV30 ฯลฯ เป็นต้น ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ/ผู้บังคับบัญชาตามสายงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน มาตรฐานบริษัท กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี อายุ 25-40 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเวชสถิติ โดยการจัดระบบและบันทึกการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/หัตถการ และประมวลผลกลุ่มผู้รับบริการจำแนกตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ทางโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบช่วยนักรังสีเทคนิคและรังสีแพทย์ให้บริการตรวจทางรังสี/อัลตร้าซาวด์,ตรวจรับผู้รับบริการ ตรวจสอบใบคำขอ เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ก่อนการตรวจทางรังสี ส่งมอบผลการตรวจทางรังสีครบถ้วน ถูกต้อง

ตำแหน่ง : UR NURSE

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี สาขา พยาบาลศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : ล่ามภาษากัมพูชา

  อัตรา : 1
  เพศ : ไม่ระบุ
  ประสบการณ์ : สามารถพูดภาษาไทย ภาษากัมพูชาได้และเคยทำงานในโรงพยาบาล
  วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
  ลักษณะงาน : 1.ช่วยสื่อสารระหว่างถาษากัมพูชา กับภาษาไทย ให้กับผู้มารับบริการ แพทย์ และบุคลากรอื่นๆในโรงพยาบาล 2.ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยกัมพูชา ซักถามอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย 3.ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) และจบหลักสูตรไตเทียม
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยฝอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบของวิสัญญีแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย