ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 039-605666 ต่อ 3103


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : (ผ่านการอบรมให้เคมีบำบัด 1 เดือน)
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : นักฟิสิกส์การแพทย์

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานในด้านการดูแลเครื่องมือรังสี การวัดตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อนำมาใช้ในการ ตรวจและการรักษาผู้ป่วยการคำนวณปริมาณรังสี และการวางแผนเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยมีการกำหนดระดับ ปริมาณรังสีและคุณภาพของภาพรังสีเอกซ์ในสัดส่วนที่เหมาะสม

ตำแหน่ง : นักรังสีรักษา

  อัตรา : 3
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานการรักษาด้วยรังสีและการจำลองการรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสีรักษาตามแผนการรักษาของรังสีแพทย์และตามหลักวิชาชีพนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือทางรังสีรักษาปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง : พยาบาลรังสีรักษา

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : (ผ่านการอบรม 4 เดือน)
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานการดูแลต้อนรับงานด้านการพยาบาล งานเตรียมความพร้อมในการรับ-ส่งผู้รับบริการ ในการตรวจทางรังสีแก่ผู้รับบริการ การเตรียมยาตามคำสั่งแพทย์การประเมินอาการผู้รับบริการก่อน-หลังรับบริการการตรวจทางรังสีต่างๆ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : (ผ่านการอบรม palliative 1 เดือน)
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคมะเร็ง (Full time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งทําหรือส่งทําหัตถการที่จําเป็น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลสําหรับนําไปคิดวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ให้คําแนะนําในการตรวจพบโรคมะเร็งระยะแรกเริ่ม รวมถึงการให้คําแนะนําเพื่อการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตำแหน่ง : แพทย์เวชบำบัดวิกฤต (Full-time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบโรคศิลป์)
  ลักษณะงาน : ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม รับปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลในหอผู้ป่วย ICU และผู้ป่วยต่างแผนก โดยหลักใหญ่ประกอบด้วยการรักษาจำเพาะโรค และการรักษาประคับประคองชีวิตผู้ป่วยที่มีการทำงานล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ

ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ (Full-time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบโรคศิลป์)
  ลักษณะงาน : รักษาเด็กที่ป่วยทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม นอกจากการรักษาแล้วยังมีการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยต่าง ๆ การส่งเสริมเด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรค คำแนะนำในการป้องกันโรคติดต่อที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็ก ฯลฯ 

ตำแหน่ง : แพทย์รังสีรักษา

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รักษามะเร็งโดยการใช้รังสี เวชศาสตร์นิวเคลียร์ สามารถใช้กัมมันตภาพรังสีที่นำมาใช้ในการรักษาโรคและการวินิจฉัย

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ระบบประสาท (Full time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ชาปลายมือปลายเท้า ชาร่างกายครึ่งซีก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Full time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ประเมินการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร การลำเลียงผู้ป่วย การตรวจ การแปลผล การวินิจฉัย การกู้ชีพ การรักษาเสถียรภาพ และการบำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีเหตุภัยพิบัติ รวมถึงการป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นฉุกเฉินที่ ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ทั่วไป (Full time)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : วินิจฉัย โดยใช้ความรู้ทางการแพทย์และการสังเกตอย่างละเอียด เพื่อค้นหาสาเหตุของโรค รักษา และป้องกันโรคภัยหรือความผิดปกติของระบบในร่างกาย รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของคนไข้ และให้ยารักษาตามความจำเป็น

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถดูแลสุขภาพได้

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) และจบหลักสูตรไตเทียม
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต

ตำแหน่ง : UR NURSE

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี สาขา พยาบาลศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : เภสัชกร

  อัตรา : 6
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมเกี่ยวกับการผสมยา ปรุงยา จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุ บันทึกปฏิกิริยาระหว่างการให้ยา บันทึกรายงานเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตรวจสอบเอกสารและบำรุงรักษาเครื่องมือภายในแผนกกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาเวชระเบียน)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเวชสถิติ โดยการจัดระบบและบันทึกการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/หัตถการ และประมวลผลกลุ่มผู้รับบริการจำแนกตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ทางโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ (Statistics)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์)
  ลักษณะงาน : จัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติตัวเลข ทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกกลยุทธ์องค์กร ในด้านการดูแลรักษาพยาบาล การให้บริการของโรงพยาบาล ตัวชี้วัดคุณภาพระดับโรงพยาบาล และงานสถิติอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ฝ่าย/แผนก/หน่วยงาน/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานประสานสิทธิ์

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  ลักษณะงาน : สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ มีทักษะด้านการประสานงาน และร่วมวางแผนในกระบวนการการทำงานด้านสิทธิ์ประกัน บริษัทคู่สัญญา กองทุนทดแทน ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุน และผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบสิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการประสานงานตามสิทธิ์ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมแผนกลยุทธ์ และทิศทางของโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : พนักงานลงทะเบียน

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ให้ข้อมูลประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ และให้บริการรับจองห้องพักผู้ป่วยใน ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการ การให้บริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ชี้แจ้งสิทธิประโยชน์ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกประกันสุขภาพกับบริษัทคู่สัญญาหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นคู่สัญญา ผู้ใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน การจัดเตรียมรวบรวมตรวจสอบจัดส่งหลักฐานเอกสารทางการแพทย์เพื่อการตั้งเบิก

ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง

  อัตรา : 3
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : (รับสมัครช่างแอร์ 2 อัตรา ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา)
  วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบTV ระบบเสียงตามสาย ระบบอัคคีภัย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทางโรงพยาบาลและฝ่ายบริหารทั่วไป 2 สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการพร้อมทั้งสามารถรายงานต่อหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด)

  อัตรา : 1 (รายวัน)
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.6
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยทางโรคปากและฟัน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับของแพทย์