ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 039-605666 ต่อ 3103


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ประจำหอผู้ป่วย)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และ วุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด)

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : UR NURSE

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตรวจสอบเอกสารและบำรุงรักษาเครื่องมือภายในแผนกกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างแอร์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยในการบำรุงรักษา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด พร้อมทั้งเติมน้ำยา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ขยัน อดทน สามารถขึ้นเวรได้

ตำแหน่ง : พนักงานประจำหอผู้ป่วย

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : เก็บรักษาดูแลรับผิดชอบ และจัดทำบัญชีควบคุม อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่จำเป็นภายในหน่วยงานห้องพักฟื้นผู้ป่วยให้มีจำนวนเพียงพอ ให้บริการรับและส่งผู้ป่วย สิ่งส่งตรวจ เอกสารเกี่ยวกับงานผู้ป่วย ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการอำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานแก่ผู้ป่วยและญาติ หรือผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่มาติดต่อ รวมทั้งช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ ดูแลงาน 5 ส ในหน่วยงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ (Statistics)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นนักสำรวจ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินักวิชาการ และประมวลผล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี เสมือนเป็นนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และศึกษางานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์เช่น งานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพเป็นต้น

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานเวชระเบียน (จัดทำ ตรวจสอบ จัดเก็บ แฟ้มประวัติผู้ป่วย) ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง : พนักงานจ่ายกลาง

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ คัดแยกชุดเครื่องมือที่ส่งคืนหลังใช้แล้วหรือหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาด จัดชุด ห่อบรรจุเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ติดป้ายชี้บ่ง ดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ จัดเก็บเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ตรวจสอบและแจกจ่าย บันทึกรายงานตามระเบียบปฏิบัติ บำรุงรักษา จำทำข้อมูลและสถิติผลงาน บันทึกรายงาน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถดูแลสุขภาพได้

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงาน บริหารจัดการแผนกบุคคล และแผนกฝึกอบรม วางแผนกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ได้คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาการปฏิบัติงาน HRM/HRD มีความรู้งานด้านโรงพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอปวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ผู้ป่วยนอก)

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมวิเคราะห์วางแผน และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายของฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 2ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาการตลาด
  ลักษณะงาน : กำกับ ควบคุมการบริหารงานด้านการตลาด วางแผนงานการตลาดประจำปีให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการตลาด พฤติกรรมลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป. ตรี
  ลักษณะงาน : กำกับควบคุมดูแล วางแผนคัดเลือก จัดหา เครื่องมือแพทย์ จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ กำหนดการบำรุงรักษา สอบเททียบ กำกับติดตามงานประจำปี บริการงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเตือน Recall และ Hazard Alert จาก Emergency Care Research Institute (ECRI) ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง Clean Room ควบคุมดูแล Medical Gas ประเมินความเพียงพอ พร้อมใช้ ของเครื่องมือแพทย์ จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์ประจำปี ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องมือแพทย์ เก็บข้อมูล ประวัติ บันทึกผล