รางวัลและการรับรอง

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ปี 2552 - 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รับเกียรติบัตรสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการและสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 12 ปี ซ้อน (2547 - 2558)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 12 ปี ซ้อน (2547 - 2558)