รู้จัก "สิริเวช"

ประวัติโรงพยาบาล


บริษัท สิริเวชจันทบุรี จำกัด (มหาชน) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสิริเวช" คณะผู้เริ่มก่อตั้งประกอบด้วยคณะแพทย์และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2537 โรงพยาบาลสิริเวช เป็นโรงพยาบาลในเครือธนบุรี ตั้งอยู่พื้นที่ 49 ไร่ 64.3 ตารางวา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น พร้อมพื้นที่จอดรถ และทางลำเลียงผู้ป่วยสู่จุดบริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จำนวนเตียงที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ 189 เตียง บริการหลักประกอบด้วย บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริการตรวจสุขภาพ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บริการหอผู้ป่วยใน บริการหอผู้ป่วยหนัก บริการห้องผ่าตัด บริการห้องคลอดและทารกแรกเกิด บริการกายภาพบำบัด บริการทันตกรรมและบริการสนับสนุนอื่นๆ คณะแพทย์มีความชำนาญด้านเวชกรรมทั่วไป และเวชกรรมเฉพาะทางหลากสาขา ได้แก่ อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ อายุรศาสตร์โรคไต อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม Nutrition อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ช่องปาก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด จักษุวิทยา โสต คอ นาสิก จิตเวชศาสตร์ และทันตกรรม บุคลากรทุกระดับ ให้การดูแลผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ในทุกกระบวนการให้บริการ ประกอบด้วยเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงพอให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์


โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี มีความมุ่งมั่นเป็นโรงพยาบาล ที่ชาวจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมั่นและไว้วางใจการดูแลสุขภาพ ภายในปี 2569

พันธกิจ


1. พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองบริการทางการแพทย์

3. พัฒนาแบรนด์ "สิริเวช" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้รับบริการ

4. พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศของบุคลากรโรงพยาบาลสิริเวช

ค่านิยม


S: Safety and Quality Service (ใส่ใจในความปลอดภัยและคุณภาพงานบริการ)

I : Integrative (ประสาน เชื่อมโยงทุกกระบวนการ)

R : Results Oriented (ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย)

I : Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรม)

V : Volition (ตั้งใจทำงาน)

E : Empowerment (การเสริมพลัง)

J : Joyful Workplace (มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1


พัฒนาบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ที่มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2


พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3


สร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4


พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ