ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ ในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นพ. กนก กนกวงศ์นุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. กนกกร สวัสดิไชย

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. กันยารัตน์ ปรักกมกุล

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. การัณย์ ธีรเศรษฐ์ธำรง

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. กำธร ศิริธัญญาลักษณ์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. จักรวิดา โกษาคาร

ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. จักรินทร์ วัฒนะมงคล

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจฯ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. จันจิรา ธีรเศรษฐ์ธำรง

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. จารุณี นพฤทธิ์

ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ครอบครัว

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. จิตรา ปัญญากำพล

ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

สอบถามการนัดหมายแพทย์