ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 3102


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอปวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และ วุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : พนักงานติดตามและเร่งรัดหนี้สิ้น

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาการเงินการบัญชี)
  ลักษณะงาน : ดำเนินนการรับเอกสารและคัดแยกเอกสารตามประเภทการแจ้งจ่ายจากบริษัทคู่สัญญา ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และหนังสือประกันปฏิเสธค่ารักษาพยาบาล ดำเนินการทำรายการรับชำระลูกหนี้ตาามการแจ้งจ่ายแต่ละประเภทของบริษัทคู่สัญญา และจัดส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส่งคืนบริษัทคู่สัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมใบหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัทคู่สัญญาที่มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพให้กับโรงพยาบาลให้ครบทุกยอดที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อจัดส่งแผนกบัญชี ดำเนินการตรวจสอบยอดที่รับชำระจากบริษัทคู่สัญญาแล้วกรณีที่มีบริษัทคู่สัญญามีการแจ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลซ้ำหรือเกินให้กับโรงพยาบาล ดำเนินการทำรายงานและรวบรวมหนังสือประกันปฏิเสธค่ารักษาพยาบาล ดำเนินการทำรายงานลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า 120 วัน ขึ้นไปเพื่อจัดทำในระบบ SSB ดำเนินการทำรายงานลูกหนี้คงค้างประจำเดือนและลูกหนี้คงค้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่โรงพยาบาลกำหนด ดำเนินกิจกรรม 5ส อนุรักษ์พลังงานของแผนกและดำเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโร

ตำแหน่ง : พนักงานรับส่งผู้ป่วย

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะได้ ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้บริการ ดูแลอุปกรณ์สำหรับการย้ายผู้ป่วยให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ตำแหน่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป. ตรี
  ลักษณะงาน : กำกับควบคุมดูแล วางแผนคัดเลือก จัดหา เครื่องมือแพทย์ จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ กำหนดการบำรุงรักษา สอบเททียบ กำกับติดตามงานประจำปี บริการงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเตือน Recall และ Hazard Alert จาก Emergency Care Research Institute (ECRI) ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง Clean Room ควบคุมดูแล Medical Gas ประเมินความเพียงพอ พร้อมใช้ ของเครื่องมือแพทย์ จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์ประจำปี ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องมือแพทย์ เก็บข้อมูล ประวัติ บันทึกผล