ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 1220


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ Parttime

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานดารพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิต ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตรเองของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตรเองได้

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบของวิสัญญีแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เภสัชกร

  อัตรา : 6
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมเกี่ยวกับการผสมยา ปรุงยา จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุ บันทึกปฏิกิริยาระหว่างการให้ยา บันทึกรายงานเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : UR NURSE

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบัญชี, สาขาการเงินและการธนาคาร)
  ลักษณะงาน : ร่วมกำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ ควบคุม และวิเคราะห์งานทางด้านบัญชีการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องรายงานทางการเงิน พัฒนาระบบบัญชีการเงิน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจโรงพยาบาล โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และทิศทางนโยบายของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล (OPD)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาพยาบาลศาสตร์) มีใบประกอบวิชาชีพ
  ลักษณะงาน : กำหนดทิศทาง แผนการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล ที่ครอบคลุมภารกิจทั้งด้านบริหารการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานและบริการพยาบาลให้ที่มีคุณภาพสูง มีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และทิศทางนโยบายของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล (IPD)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาพยาบาลศาสตร์) มีใบประกอบวิชาชีพ
  ลักษณะงาน : กำหนดทิศทาง แผนการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล ที่ครอบคลุมภารกิจทั้งด้านบริหารการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาล เพื่อยกระดับมาตรฐานและบริการพยาบาลให้ที่มีคุณภาพสูง มีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และทิศทางนโยบายของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตำแหน่ง : พนักงานประสานสิทธิ์

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (ทุกสาขา)
  ลักษณะงาน : สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ มีทักษะด้านการประสานงาน และร่วมวางแผนในกระบวนการการทำงานด้านสิทธิ์ประกัน บริษัทคู่สัญญา กองทุนทดแทน ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุน และผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบสิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการประสานงานตามสิทธิ์ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมแผนกลยุทธ์ และทิศทางของโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : พนักงานประจำหอผู้ป่วย

  อัตรา : 3
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานธุรการภายในแผนกรับส่งเอกสาร,สิ่งส่งตรวจ,ยาและเวชภัณฑ์,ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (คนสวน)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ดูแลความสะอาดของโรงพยาบาลให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามมีภูมิทัศน์ที่ดี ตามความเหมาะสม และสามารถยกของหนักได้

ตำแหน่ง : ล่ามทางการแพทย์ (ภาษากัมพูชา)

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : บริการงานแปลภาษาไทย-กัมพูชา ให้แก่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล รวมทั้งดูแลและให้บริการแก่ผู้รับบริการกัมพูชา และให้คำแนะนำในการมาพบแพทย์ นัดหมาย หรือประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการกัมพูชา

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด)

  อัตรา : 2 (รายวัน)
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.6
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยทางโรคปากและฟัน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับของแพทย์