ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 3102


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอปวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า และ วุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาวิศวกรเครื่องมือแพทย์)
  ลักษณะงาน : วางแผนคัดเลือก จัดหา เครื่องมือแพทย์ จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ กำหนดการบำรุงรักษา สอบเทียบ กำกับติดตามงานประจำปี บริการงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเตือน Recall และ Hazard Alert จาก Emergency Care Research Institute (ECRI) ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในห้อง Clean Room ควบคุมดูแล Medical Gas ประเมินความเพียงพอ พร้อมใช้ ของเครื่องมือแพทย์จัดอบรมการใช้งานเครื่องมือแพทย์ประจำปี ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องมือแพทย์ เก็บข้อมูล ประวัติ บันทึกผล ตามกลยุทธศาสตร์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานประสานสิทธิ์

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (ทุกสาขา)
  ลักษณะงาน : สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ มีทักษะด้านการประสานงาน และร่วมวางแผนในกระบวนการการทำงานด้านสิทธิ์ประกัน บริษัทคู่สัญญา กองทุนทดแทน ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุน และผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบสิทธิ์ของตนเองอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการประสานงานตามสิทธิ์ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมแผนกลยุทธ์ และทิศทางของโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : พนักงานค่าตอบแทน

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาบัญชี)
  ลักษณะงาน : มีความละเอียด รอบคอบ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกแผนกได้ อีกทั้งยังดำเนินการคำนวณค่าตอบแทน โดยมีการกำกับ ติดตาม และรายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตำแหน่ง : พนักงานลงทะเบียน

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส.
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ให้ข้อมูลประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ และให้บริการรับจองห้องพักผู้ป่วยใน ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการ การให้บริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ชี้แจ้งสิทธิประโยชน์ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกประกันสุขภาพกับบริษัทคู่สัญญาหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นคู่สัญญา ผู้ใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน การจัดเตรียมรวบรวมตรวจสอบจัดส่งหลักฐานเอกสารทางการแพทย์เพื่อการตั้งเบิก

ตำแหน่ง : พนักงานจ่ายกลาง

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ คัดแยกชุดเครื่องมือที่ส่งคืนหลังใช้แล้วหรือหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาด จัดชุด ห่อบรรจุเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ติดป้ายชี้บ่ง ดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ จัดเก็บเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ตรวจสอบและแจกจ่าย บันทึกรายงานตามระเบียบปฏิบัติ บำรุงรักษา จำทำข้อมูลและสถิติผลงาน บันทึกรายงาน

ตำแหน่ง : พนักงานประจำหอผู้ป่วย (ห้องผ่าตัด)

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ คลังของห้องผ่าตัดซึ่งมีลักษณะที่เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล ควบคุม ดูแลความเรียบร้อย รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคลังห้องผ่าตัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง