ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 3102


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบของวิสัญญีแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : 4
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : • บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล วางเเผน กำกับ ดูแล ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท • วางแผน กำกับดูเเลการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และทันความต้องการ • บริหารแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายบริษัท • ดูแลการฝึกอบรม และพัฒนา เพื่อเกิดองค์ความรู้ และสร้างประโยชน์กับองค์กร • ตรวจสอบงานค่าตอบเเทน ให้เป็นไปตามนโยบาย ภาระงาน เเละมาตรฐานที่กำหนด ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเเข่งขันได้ • พัฒนาสวัสดิการให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์องค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร และพนักงาน • รับนโยบาย ดูแลจัดสรรงานต่าง ๆ และส่งต่อนโยบายจากผู้บริหารสู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานในองค์กร และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร ควบคุมดูแลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกโภชนาการ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร)
  ลักษณะงาน : ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผน กำกับดูแล ควบคุมและติดตามประเมินผล การดำเนินงานในแผนกโภชนาการและบริษัท foodhouse ในงานการจัดทำอาหารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และการบริการอาหารญาติ และบริการจำหน่ายอาหารหน้าร้านให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ ดูผลประกอบการ กำไร รายได้ที่โรงพยาบาลได้รับ ตรวจติดตามการทำงานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร คัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดงานประชุม และจัดไหว้ตามประเพณี ภายในโรงพยาบาล รายงานผลการปฏิบัติงานและกำกับติดตามความเสี่ยงตามสายงานบังคับบัญชาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานจ่ายกลาง

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ คัดแยกชุดเครื่องมือที่ส่งคืนหลังใช้แล้วหรือหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาด จัดชุด ห่อบรรจุเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ติดป้ายชี้บ่ง ดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ จัดเก็บเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ตรวจสอบและแจกจ่าย บันทึกรายงานตามระเบียบปฏิบัติ บำรุงรักษา จำทำข้อมูลและสถิติผลงาน บันทึกรายงาน

ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบTV ระบบเสียงตามสาย ระบบอัคคีภัย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทางโรงพยาบาลและฝ่ายบริหารทั่วไป 2 สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการพร้อมทั้งสามารถรายงานต่อหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : อย่างน้อย 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  ลักษณะงาน : เพื่อปฏิบัติการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ เสนอแนะ และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ด้านชีวอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง