ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 1220


ตำแหน่ง : วิสัญญีแพทย์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบของวิสัญญีแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (กุมารเวชกรรม)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ฉุกเฉิน)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (OPD)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (IPD)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) และจบหลักสูตรไตเทียม
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : UR NURSE

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี สาขา พยาบาลศาสตร์
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : เภสัชกร

  อัตรา : 6
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมเกี่ยวกับการผสมยา ปรุงยา จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุ บันทึกปฏิกิริยาระหว่างการให้ยา บันทึกรายงานเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านความงาม (Consultant)

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ ทำงานด้านคลินิก ความงาม อย่างน้อย 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ลักษณะงาน : 18,000-20,0000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายรวม) ยอดขายรายเดือน 0-2 ล้าน ได้ตามเงินเดือนปกติ, 2 ล้านขึ้นไป -2.7 ล้าน1% ของ ยอดขาย บวกเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท, 2.7 ล้านขึ้น -3.7 ล้าน1.25% บวกเพิ่มสูงสุด 12,500 บาท วันและเวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 9:00 น ถึง 19:00 น.(พนักงานประจำ) ขอบเขตงาน ให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัย ด้านผิวพรรณ สิวฝ้า กระ ศัลยกรรมตกแต่ง ปรับรูปหน้า และรายละเอียดหัตถการ แพทย์ทางความงาม ตอบเพจช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ บริหารตาราง จัดการเวลาผู้รับบริการและเวลานัดตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาลูกค้าใหม่และดึงยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม หา Product ใหม่ ตอบโจทย์ผู้รับบริการ กิจกรรมออกบูธ วางแผนงาน 1 ครั้ง/1 เดือน หาพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ตอบเพจลูกค้าการขายออนไลน์ ทาง Facebook และ LINE OA ประชาสัมพันธ์งานขายใหม่

ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเวชสถิติ โดยการจัดระบบและบันทึกการให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/หัตถการ และประมวลผลกลุ่มผู้รับบริการจำแนกตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ทางโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด)

  อัตรา : 1 (รายวัน)
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.6
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวช.-ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำ ควบคุม กำกับและตรวจสอบการทำงานเครื่องจักร/ระบบบำบัดมลพิษน้ำให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรระบบบำบัดมลพิษน้ำตลอดระยะเวลาที่มีการเดินระบบ ตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานและข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดมลพิษน้ำของโรงพยาบาล เช่น ปริมาณน้ำเสีย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลการทดสอบน้ำเบื้องต้น ได้แก่ pH TDS DO SV30 ฯลฯ เป็นต้น ให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ/ผู้บังคับบัญชาตามสายงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน มาตรฐานบริษัท กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  ลักษณะงาน : ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบโทรศัพท์ ระบบTV ระบบเสียงตามสาย ระบบอัคคีภัย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทางโรงพยาบาลและฝ่ายบริหารทั่วไป 2 สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการพร้อมทั้งสามารถรายงานต่อหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ร่วมวางแผนงานด้านการบริการ รับทราบการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการของโรงพยาบาล ต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เยี่ยมลูกค้าที่นอนโรงพยาบาลแทนตัวแทนบริษัทประกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและทิศทางของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง : พนักงานติดตามและเร่งรัดหนี้สิ้น

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
  ลักษณะงาน : ดำเนินการรับเอกสารและคัดแยกเอกสารตามประเภทการแจ้งจ่ายจากบริษัทคู่สัญญา ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และหนังสือประกันปฏิเสธค่ารักษาพยาบาล จัดทำรายการรับชำระลูกหนี้ตามการแจ้งจ่ายแต่ละประเภทของบริษัทคู่สัญญา และจัดส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับส่งคืนบริษัทคู่สัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน

ตำแหน่ง : พนักงานโอเปอเรเตอร์

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ลักษณะงาน : ให้บริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ทั้งภายใน-ภายนอก ตั้งแต่เวลา 7.00-23.00น. รับการแจ้งประชาสัมพันธ์ การประกาศรหัสช่วยเหลือภายในโรงพยาบาล