ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 039-605-666 ต่อ 3103


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ประจำหอผู้ป่วย)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการให้การระงับความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบของวิสัญญีแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานรับส่งผู้ป่วย

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะได้ ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้บริการ ดูแลอุปกรณ์สำหรับการย้ายผู้ป่วยให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และ วุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการให้บริการทางการพยาบาลอย่างง่าย โดยเน้นที่การตอบสนองความต้องการในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด สังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จัดเตรียมและเก็บรักษาเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ชำระร่างกาย ป้อนอาหาร และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย จัดทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบการคัดกรองอาการและประเมินสัญญาณชีพ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่างๆ เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรอรับบริการ หากพบว่าอาการผิดปกติตามเกณฑ์ที่ต้องรายงาน ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล ทำความสะอาดเครื่องมือ ส่งทำให้ปราศจากเชื้อ ให้พร้อมใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทุกเวลา จัดเตรียม/เบิกวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงานบริการ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตรวจสอบเอกสารและบำรุงรักษาเครื่องมือภายในแผนกกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง : เภสัชกร

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมเกี่ยวกับการผสมยา ปรุงยา จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพและวันหมดอายุ บันทึกปฏิกิริยาระหว่างการให้ยา บันทึกรายงานเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานบุคคลภายใต้การกำกับ ตามคำสั่งหรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการคัดเลือก การว่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากำลัง การจัดสวัสดิการ การตรวจสุขภาพของพนักงานทั้งองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาการตลาด)
  ลักษณะงาน : ประชาสัมพันธ์งานบริการของโรงพยาบาล สร้างความสัมพันธ์กับ ลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ และบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างการรับรู้และความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ตำแหน่ง : พนักงานประจำหอผู้ป่วย

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : เก็บรักษาดูแลรับผิดชอบ และจัดทำบัญชีควบคุม อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่จำเป็นภายในหน่วยงานห้องพักฟื้นผู้ป่วยให้มีจำนวนเพียงพอ ให้บริการรับและส่งผู้ป่วย สิ่งส่งตรวจ เอกสารเกี่ยวกับงานผู้ป่วย ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการอำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานแก่ผู้ป่วยและญาติ หรือผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่มาติดต่อ รวมทั้งช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ ดูแลงาน 5 ส ในหน่วยงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ (Statistics)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นนักสำรวจ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินักวิชาการ และประมวลผล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี เสมือนเป็นนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และศึกษางานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์เช่น งานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพเป็นต้น

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานเวชระเบียน (จัดทำ ตรวจสอบ จัดเก็บ แฟ้มประวัติผู้ป่วย) ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง : พนักงานจ่ายกลาง

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 / เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ คัดแยกชุดเครื่องมือที่ส่งคืนหลังใช้แล้วหรือหมดอายุการใช้งาน เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาด จัดชุด ห่อบรรจุเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ติดป้ายชี้บ่ง ดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อ จัดเก็บเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ตรวจสอบและแจกจ่าย บันทึกรายงานตามระเบียบปฏิบัติ บำรุงรักษา จำทำข้อมูลและสถิติผลงาน บันทึกรายงาน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด)

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถดูแลสุขภาพได้

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 2 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงาน บริหารจัดการแผนกบุคคล และแผนกฝึกอบรม วางแผนกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ได้คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาการปฏิบัติงาน HRM/HRD มีความรู้งานด้านโรงพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : 1 ปี
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอปวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานให้การพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดูลผู้ป่วย หรือผู้รับบริการโดยการประสานความร่วมมือกับวิชาชีพอื่น เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผล ลงบันทึกการพยาบาลอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย