โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิตพร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ออกหน่วย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิตพร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี จำกัด (สกต.จันทบุรี จำกัด) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ 24 สิงหาคม 2566