เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล มุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการและบุคลากร โดยได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หอผู้ป่วยอาคาร B โดยฝึกซ้อมร่วมกับทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองจันทนิมิต โดยมี หน่วยฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม และสภ.เมืองจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกซ้อมในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป