บริการทางการแพทย์

คลินิคจักษุ

โรงพยาบาลสิริเวชมีบริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาโรคทั่วไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

โรคกระจกตาและผิวตา (ตาแห้ง)

โรคต้อหิน

โรคทางจอประสาทตา

จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน (ม่านตาอักเสบ)

ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

โรคตาในเด็กและตาเข

ประสาทจักษุ (โรคทางตาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท)

โรคตาต้อทุกชนิด

โรงพยาบาล มีอุปกรณ์ตรวจตาครบวงจรและเครื่องเลเซอร์ ดังนี้

เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and keratometer)

เครื่องวัดความหนากระจกตา (Pachymeter)

เครื่องเลเซอร์ต้อหิน (Selective laser trabeculoplasty and Yag laser peripheral iridotomy)

เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์ (Yag laser capsulotomy)

เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon laser panretinal photocoagulation)

เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา จุดภาพชัดบวมน้ำ

แนะนำแพทย์

นพ. ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. พรทิพย์ นิติการุญ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. กฤติกา จาฏุพจน์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ชิดชนก ต้นติพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ทิพย์สุดา สมพีร์วงศ์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. สุภาพรรณ ฉัตรทินกร

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พิพัฒน์ คงทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ประภัสสร โกษาคาร

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามการนัดหมายแพทย์ 039-605-666 ต่อ 1113

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี