อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน) คนไทย ราคา (บาท/วัน) ชาวต่างชาติ
ราคาห้อง 1,500 1,500
อาหาร/วัน 900 900
การพยาบาล 2,000 2,000
การแพทย์อื่น 500 1,000
รวม 4,900 5,400

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 1191