อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน) คนไทย ราคา (บาท/วัน) ชาวต่างชาติ
ราคาห้อง 3,700 3,700
อาหาร/วัน 900 900
การพยาบาล 1,200 1,200
การแพทย์อื่น 500 1,000
รวม 6,300 6,800

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 1191