อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน) คนไทย ราคา (บาท/วัน) ชาวต่างชาติ
ราคาห้อง 3,300 3,300
อาหาร/วัน 600 600
การพยาบาล 1,000 1,000
การแพทย์อื่น 400 800
รวม 5,300 5,700

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 1191