อัตราค่าบริการ

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลผู้ใหญ่ ค่าบริการพยาบาลเด็ก ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวมผู้ใหญ่ ราคารวมเด็ก
3,200 600 1,000 1,200 500 5,300 5,500

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 2121