อัตราค่าบริการ

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลผู้ใหญ่ ค่าบริการพยาบาลเด็ก ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวมผู้ใหญ่ ราคารวมเด็ก
2,050 450 900 1,100 400 3,800 4,000

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 2121