อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน) คนไทย ราคา (บาท/วัน) ชาวต่างชาติ
ราคาห้อง 2,150 2,150
อาหาร/วัน 450 450
การพยาบาล 900 900
การแพทย์อื่น 300 600
รวม 3,800 4,100

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 1191