อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน) คนไทย ราคา (บาท/วัน) ชาวต่างชาติ
ราคาห้อง 1,850 1,850
อาหาร/วัน 450 450
การพยาบาล 800 800
การแพทย์อื่น 200 400
รวม 3,300 3,500

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 1191