อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน) คนไทย ราคา (บาท/วัน) ชาวต่างชาติ
ราคาห้อง 5,900 0
อาหาร/วัน 900 0
การพยาบาล 2,000 0
การแพทย์อื่น 1,000 0
รวม 9,800 0

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 1191