อัตราค่าบริการ

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลผู้ใหญ่ ค่าบริการพยาบาลเด็ก ค่าบริการทางการแพทย์ ราคารวมผู้ใหญ่ ราคารวมเด็ก
5,900 900 2,000 2,200 1,000 9,800 10,000

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 2121