อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน) คนไทย ราคา (บาท/วัน) ชาวต่างชาติ
ราคาห้อง 2,750 0
อาหาร/วัน 450 0
การพยาบาล 1,200 0
การแพทย์อื่น 600 0
รวม 5,000 0

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666 ต่อ 1191