นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Run for Battambang

นายแพทย์ประเสริฐ ริมชลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง Run for Battambang โดยทางโรงพยาบาลร่วมสนับสนุนรถAmbulanceเพื่อดูแลนักวิ่ง และร่วมสนับสนุนเงินเพื่อนำรายได้ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารภาค 5 จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา วันที่ 16 ก.พ.63