ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 039-605666 ต่อ 3103


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : 3
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด)

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการในด้านการบริการผู้ป่วยป่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ร่วมวิเคราะห์วางแผน และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของฝ่ายการพยาบาล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการในด้านการบริการผู้ป่วยผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ร่วมวิเคราะห์วางแผน และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ่ายการพยาบาล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานคุณภาพ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ ดูแลการจราจร อำนวยความสะดวกในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น ขับรถรับ-ส่ง ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน(ล่ามกัมพูชา)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส./เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ล่ามเป็นคนทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกัน สื่อสารเข้าใจสำเร็จให้ได้

ตำแหน่ง : เภสัชกร

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการด้านเภสัชกรรม จ่ายยาให้กับผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพ บันทึกปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยและออกรายงานทางด้านเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้อง

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบนักรังสี)
  ลักษณะงาน : 1.จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเ็กซ์เรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยกำหนดค่าปริมาณรังสีที่พอเหมาะ ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีที่ได้คุณภาพดี 2.ควบคุมดูแลการใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเสมอ 3.ตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และ วุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายของฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (วุฒิการเงินการธนาคาร, บัญชี หรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานการเงิน การคิดค่าใช้จ่าย-รับเงิน และตรวจสอบรายได้ประจำวันส่วนลด สิทธิต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ล่ามกัมพูชา (คนกัมพูชา)

  อัตรา : 2
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ล่ามเป็นคนทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกัน สื่อสารเข้าใจสำเร็จให้ได้ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ภาษากัมพูชาได้ดี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

  อัตรา : 2
  เพศ : ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน (ชั้น 2)

  อัตรา : 1
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานเวชระเบียน (จัดทำ ตรวจสอบ จัดเก็บ แฟ้มประวัติผู้ป่วย) ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน (สแกนแฟ้ม)

  อัตรา : 1
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : จัดเรียงเอกสาร สแกนแฟ้มเอกสารผู้ป่วย

ตำแหน่ง : พนักงานประจำหอผู้ป่วย

  อัตรา : 1
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานธุรการภายในแผนก โดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การกำกับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พนักงานเภสัชกรรม

  อัตรา : 1
  เพศ : ช
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติช่วยงานเภสัชกร ในงารเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการคีย์ยา จัดยา จัดเก็บเคลื่อนย้าย แบ่งบรรจุ ตรวจสอบยาหมดอายุภายใต้ความควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง : นักกำหนดอาหาร

  อัตรา : 1
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบนักกำหนดอาหาร)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานโภชนาการ การคำนวณและกำหนดปริมาณอาหารเฉเพาะโรค / อาหารทั่วไป กำกับดูแลโภชนาการ เตรียมผลิตอาหารและจัดบริการอาหารผู้ป่วย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แผนการรักษาของแพทย์และสุขาภิบาล

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (คลังพัสดุ)

  อัตรา : 1
  เพศ : ช
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า
  ลักษณะงาน : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้, ทำหน้าที่เบิก-จ่ายพัสดุให้กับแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลตามใบเบิกวัสดุของแผนกนั้น พร้อมทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสารโรเนียวแผนกต่างๆ