ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 039-605666 ต่อ 3103


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการในด้านการบริการผู้ป่วยผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ร่วมวิเคราะห์วางแผน และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ่ายการพยาบาล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานคุณภาพ

ตำแหน่ง : ล่ามภาษาจีน

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส./เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ล่ามเป็นคนทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกัน สื่อสารเข้าใจสำเร็จให้ได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี

ตำแหน่ง : ล่ามภาษาจีน (Consult)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส./เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ล่ามเป็นคนทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกัน สื่อสารเข้าใจสำเร็จให้ได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี

ตำแหน่ง : พนักงานโภชนาการ

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารสด/อาหารแห้ง การเตรียมอาหารให้พร้อมปรุง การจำหน่ายอาหารแก่ผู้รับบริการ การดูแลความสะอาดทั่วไปภายใต้การตรวจสอบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบนักรังสี)
  ลักษณะงาน :
  1.จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเ็กซ์เรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยกำหนดค่าปริมาณรังสีที่พอเหมาะ ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีที่ได้คุณภาพดี
  2.ควบคุมดูแลการใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเสมอ
  3.ตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย

ตำแหน่ง : พนักงานรับส่งผู้ป่วย

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะได้ ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้บริการ ดูแลอุปกรณ์สำหรับการย้ายผู้ป่วยให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และ วุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายของฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ Partime

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานดารพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิต ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตรเองของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตรเองได้

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ - คนพิการ (ซักรีด)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า (มีเอกสารคนพิการ)
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (วุฒิการเงินการธนาคาร, บัญชี หรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานการเงิน การคิดค่าใช้จ่าย-รับเงิน และตรวจสอบรายได้ประจำวันส่วนลด สิทธิต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า และวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : นักกำหนดอาหาร

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบนักกำหนดอาหาร)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานโภชนาการ การคำนวณและกำหนดปริมาณอาหารเฉเพาะโรค / อาหารทั่วไป กำกับดูแลโภชนาการ เตรียมผลิตอาหารและจัดบริการอาหารผู้ป่วย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แผนการรักษาของแพทย์และสุขาภิบาล

ตำแหน่ง : พนักงานคลังห้องผ่าตัด

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า
  ลักษณะงาน : สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ คลังของห้องผ่าตัดซึ่งมีลักษณะที่เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล ควบคุม ดูแลความเรียบร้อย รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคลังห้องผ่าตัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (สามารถพัฒนาโปรแกรมได้)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบกำหนดนโยบาย ในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารงานในโรงพยาบาล วางแผนและควบคุมระบบเครือข่าย งานพัฒนาโปรแกรมและงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตำแหน่ง : พนักงานลงทะเบียนและประสานสิทธิ์

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ให้ข้อมูลประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ และให้บริการรับจองห้องพักผู้ป่วยใน ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการ การให้บริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ชี้แจ้งสิทธิประโยชน์ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกประกันสุขภาพกับบริษัทคู่สัญญาหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นคู่สัญญา ผู้ใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน การจัดเตรียมรวบรวมตรวจสอบจัดส่งหลักฐานเอกสารทางการแพทย์เพื่อการตั้งเบิก

ตำแหน่ง : UR NURSE (พยาบาลวิชาชีพ)

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล)
  ลักษณะงาน : ทบทวนการใช้ทรัพยากร และสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 3 กองทุนและผู้ป่วย พรบ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อยกเว้น อย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถทวนสอบได้รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งขององค์กร ผู้รับบริการและบริษัทคู่สัญญาบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการและโสตฯ

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงาน (โสตทัศนูปกรณ์) ที่เกี่ยวกับงานผลิตสื่อต่างๆเพื่อใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้านงานบริการรักษาพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ