ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 039-605666 ต่อ 3103


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : 4
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการในด้านการบริการผู้ป่วยผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ร่วมวิเคราะห์วางแผน และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ่ายการพยาบาล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานคุณภาพ

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานเวชระเบียน (จัดทำ ตรวจสอบ จัดเก็บ แฟ้มประวัติผู้ป่วย) ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางที่กำหนดไว้

ตำแหน่ง : นักายภาพบำบัด

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบกายภาพบำบัด)
  ลักษณะงาน :
  1. ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามมารฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด
  2. ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  3. ตรวจสอบเอกสารและบำรุงรักษาเครื่องมือภายในแผนกกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง : ล่ามภาษาจีน

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส./เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ล่ามเป็นคนทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกัน สื่อสารเข้าใจสำเร็จให้ได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี

ตำแหน่ง : ล่ามภาษาจีน (Consult)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส./เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ล่ามเป็นคนทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกัน สื่อสารเข้าใจสำเร็จให้ได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

  อัตรา : 1
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบนักรังสี)
  ลักษณะงาน :
  1.จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเ็กซ์เรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยกำหนดค่าปริมาณรังสีที่พอเหมาะ ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีที่ได้คุณภาพดี
  2.ควบคุมดูแลการใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์บันทึกภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเสมอ
  3.ตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย

ตำแหน่ง : พนักงานจ่ายกลาง

  อัตรา : 1
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะได้ สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรมMJicrosoft Office พื้นฐานได้ ปฏิบัติงานหน้าที่รับผิดชอบทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อตามมาตราฐาน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วนและทันเวลา

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

  อัตรา : 5
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และ วุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานในด้านการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐาน ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมวางแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายของฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ Partime

  อัตรา : หลายอัตรา
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานดารพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิต ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลตรเองของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตรเองได้

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานเคหะบริการ - คนพิการ (ซักรีด)

  อัตรา : 1
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า (มีเอกสารคนพิการ)
  ลักษณะงาน : หน่วยบริการผ้า ให้บริการ อบผ้าและรีดผ้าโดยใช้บริการผ้าที่ใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลอย่างเพียงพอด้วยผ้าสะอาด ผ่านการซัก อบ รีดที่ถูกวิธี จ่ายให้หน่วยที่เบิกได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบตามจำนวนที่เบิกตามมาตรฐานการซักอบรีดผ้าโดยบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาบัญชี
  ลักษณะงาน : งานด้านการบัญชีและสามารถปิดงบได้

ตำแหน่ง : พนักงานประจำหอผู้ป่วย

  อัตรา : 1
  เพศ : ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานธุรการภายในแผนก โดยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การกำกับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พนักงานโภชนาการ

  อัตรา : 2
  เพศ : ช/ญ
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารสด/อาหารแห้ง การเตรียมอาหารให้พร้อมปรุง การจำหน่ายอาหารแก่ผู้รับบริการ การดูแลความสะอาดทั่วไปภายให้การกำกับตรวจสอบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : นักกำหนดอาหาร

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (มีใบนักกำหนดอาหาร)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานโภชนาการ การคำนวณและกำหนดปริมาณอาหารเฉเพาะโรค / อาหารทั่วไป กำกับดูแลโภชนาการ เตรียมผลิตอาหารและจัดบริการอาหารผู้ป่วย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แผนการรักษาของแพทย์และสุขาภิบาล

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (คลังพัสดุ)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำใบรับสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การเก็บรักษาพัสดุ การจัดเก็บเอกสาร ภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้าแผนกคลังพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับหมอบหมาย