ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนใจตำแหน่งงานติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 039-605666 ต่อ 1225


ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

  อัตรา : 3
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลของตนเอง ของผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม)

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) และจบหลักสูตรพยาบาลไตเทียม
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรคไต

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด)

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการในด้านการบริการผู้ป่วยป่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ร่วมวิเคราะห์วางแผน และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของฝ่ายการพยาบาล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาล

ตำแหน่ง : พยาบาลผู้ตรวจการ

  อัตรา : 2
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : 5-10 ปี (ผ่านงานหัวหน้า 5 ปี)
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ)
  ลักษณะงาน : -

ตำแหน่ง : วิสัญญีพยาบาล

  อัตรา : 1
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบประกอบวิชาชีพ) จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี และมีใบประกาศนียบัตรวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาล
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติการในด้านการบริการผู้ป่วยผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ร่วมวิเคราะห์วางแผน และดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของฝ่ายการพยาบาล รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาล เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานคุณภาพ

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล

  อัตรา : 3
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า และวุฒิบริบาล
  ลักษณะงาน : ทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทีมผ่าตัด ในเวลาก่อน-ระหว่าง และหลังผ่าตัดเตรียมความพร้อมเรื่องยาและเวชภัณฑ์คงคลังให้พร้อมสำหรับผ่าตัด ให้การดูแลผู้ป่วยตามความเหมาะสมภายใต้การกำกับของพยาบาล

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (มีใบนักรังสี)
  ลักษณะงาน : 1. จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกาย โดยกำหนดค่าปริมาณรังสีที่พอเหมาะ ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด และภาพรังสีที่ได้มีคุณภาพดี
  2. ควบคุมดูแลการใช้งานและเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ บันทึกภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเสมอ
  3. ตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.3
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ ดูแลการจราจร อำนวยความสะดวกในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น ขับรถรับ-ส่ง ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน (ล่ามกัมพูชา)

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย/หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส./เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ล่ามเป็นคนทำให้การสื่อสารของทั้งสองฝ่ายที่ใช้ภาษาต่างกัน สื่อสารเข้าใจสำเร็จให้ได้

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปวส./เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ และให้บริการรับจองห้องพักผู้ป่วยใน ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน

  อัตรา : 2
  เพศ : หญิง
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานการเงิน การคิดค่าใช้จ่าย - รับเงิน และตรวจสอบรายได้ประจำวัน ส่วนลด สิทธิต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานจ่ายกลาง

  อัตรา : 1
  เพศ : ชาย
  ประสบการณ์ : -
  วุฒิการศึกษา : ม.6/เทียบเท่า
  ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ ปฏิบัติงานรับผิดชอบกระบวนการทำเครื่องมือ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา