อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน)
ราคาห้อง 2,500
อาหาร/วัน 450
การพยาบาล 700
การแพทย์อื่น 150
รวม 3,800

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666