ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ ในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นพ. สุรชาติ หฤทัยถาวร

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ทพ. สุวัฒน์ คล่องวานิชย์

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. อนิรุต วรวาท

ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. อาคม เสือสาวะถี

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. อิศรา อินทรกำแหง

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์