ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ ในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

พญ. วรนุช โกศาคาร

ความเชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. วรพจน์ นรสุชา

ความเชี่ยวชาญ: อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วรพิชชา สุขหลาย

ความเชี่ยวชาญ: การแพทย์แผนจีน

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วราภรณ์ พลเมือง

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วัชราภรณ์ สารสนิท

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม

ความเชี่ยวชาญ: อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. วิทวัส หอมเจริญ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อนุสาขากระดูกสันหลัง

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. วินัย บรรจงการ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วินียา ศุขนิคม

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

สอบถามการนัดหมายแพทย์

ทพญ. วิภาวรรณ ไทยนิยม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. วิรัตน์ เวียงสกุณา

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วิไลพรรณ ริมชลา

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

สอบถามการนัดหมายแพทย์