ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ ในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

พญ. พรไพลิน สมพีร์วงศ์

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคไต

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. พรรณวดี รักวงษ์

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พิชยา ปวรางกูร

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พิพัฒน์ คงทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. พุทธิพร พัฒนพานิช

ความเชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. โพธิ์ จรรยาวนิชย์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ภัทร ภัทรกุล

ความเชี่ยวชาญ: อายุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ภาสกร ประทีปะวณิช

ความเชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. มณินธร ประดิษฐ์ธรรม

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. รวิ บุณยะโอภาส

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยาอนุสาขาจอตาและวุ้นตา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ราม กิจจารักษ์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์