ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ ในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นพ. โพธิ์ จรรยาวนิชย์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ภัทร ภัทรกุล

ความเชี่ยวชาญ: อายุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ภาสกร ประทีปะวณิช

ความเชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. มณินธร ประดิษฐ์ธรรม

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. รวิ บุณยะโอภาส

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยาอนุสาขาจอตาและวุ้นตา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ราม กิจจารักษ์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ราเมศ ให้ศิริกุล

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วรนุช โกศาคาร

ความเชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. วรพจน์ นรสุชา

ความเชี่ยวชาญ: อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วราภรณ์ พลเมือง

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วริศรา พรประเสริฐชัย

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. วัชราภรณ์ สารสนิท

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์