ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ ในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

นพ. บรรจง จี้ฟู

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. เบญจ์นรี ชูไสว

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ปกป้อง ณ สงขลา

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ประภัสสร โกษาคาร

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ปริญญา มณีประสพโชค

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ปรีดี เงาเทพพฤฒาราม

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. โปรดปราน ณ สงขลา

ความเชี่ยวชาญ: ตจวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พงศธร เนียรทะศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ: ประสาทศัลยศาสตร์

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. พงศ์ไพบูลย์ กระจับเงิน

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อนุสาขากระดูกสันหลัง

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. พรทิพย์ นิติการุญ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. พรนารายณ์ สวิงคูณ

ความเชี่ยวชาญ: ตจวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. พรไพลิน สมพีร์วงศ์

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคไต

สอบถามการนัดหมายแพทย์