ค้นหาแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ ในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อแพทย์

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. จิรวัฒน์ วีรกุล

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเปเชียล

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ฉัตรชัย สวัสดิไชย

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ชาคร ริมชลา

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ชิดชนก ต้นติพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. โชติพัฒน์ ทองเย็น

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

สอบถามการนัดหมายแพทย์

พญ. ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์

ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สอบถามการนัดหมายแพทย์

นพ. ณภัทร วังศิริไพศาล

ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

สอบถามการนัดหมายแพทย์