อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ราคา (บาท/วัน)
ราคาห้อง 1,000
อาหาร/วัน 350
การพยาบาล 1,200
การแพทย์อื่น 150
รวม 2,700

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 039-605666